• Uncategorized

    BC-8315 พิชิตข้อสอบ มีข้อสอบมากกว่า

    สารบัญ -ส่วนที่ 1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 30 คะแนน -ประวัติการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย -โครงสร้างกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *เจาะข้อสอบ การสรุปความ *เจาะข้อสอบ วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง *เจาะข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 *เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 *โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา) *เจาะข้อสอบ การสรุปเหตุผล *เจาะข้อสอบ อุปมาอุปไมย *แบบทดสอบคำไม่เข้าพวก *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป -ส่วนที่ 2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน *เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1. *เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2. *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 *เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   -ส่วนที่ 3. วิชาภาษาไทย 20 คะแนน *การอ่านคำในภาษาไทย *การสะกดคำ *พยางค์  คำ กลุ่มคำ และประโยค *คำราชาศัพท์ *การเติมคำลงในช่องว่าง – การทำความเข้าใจบทความ…